ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Η καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης
 • Η προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Η ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ τοπικών και θεσμικών φορέων ώστε να λειτουργήσουν θεσμοί υποστήριξης και διασύνδεσης του κράτους με την κοινωνία των πολιτών
 • Η αξιοποίηση των νέων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα δώσουν ευκαιρίες και δυνατότητες σε επίπεδο χρηματοδότησης δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Η ενημέρωση της κοινωνίας και των στελεχών των κοινωνικών επιχειρήσεων για τους μηχανισμούς χρηματοδοτικής ενίσχυσης, τόσο από το κράτος όσο και από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και θεσμών
 • Η ενημέρωση του κοινού για τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και για τις δυνατότητες στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ)
 • Η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου (Ν 4019/2011) για τις δυνατότητες ανάπτυξής των Κοιν.Σ.Επ.
 • Η ενημέρωση των κοινωνικών επιχειρήσεων για τις δράσεις των εθνικών, διακρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους για την ανάπτυξή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Η ενημέρωση για τη διαδικασία σύστασης, υποστήριξης, δημιουργίας, λειτουργίας, διαχείρισης και ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ)
 • Η δημιουργία επιτυχημένων επιχειρήσεων που θα είναι οικονομικά βιώσιμες, αυτοδύναμες και θα συνεισφέρουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • Η επικοινωνία και η δικτύωση με Στελέχη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Η ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής/mentoring των στελεχών των φορέων της κοινωνικής οικονομίας
 • Η προώθηση της πιστοποίησης Κοιν.Σ.Επ. και η αποτελεσματική χρήση δεικτών ποιότητας και αξιολόγησης τους
 • Η ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των Κοιν.Σ.Επ. αλλά και δικτύων μεταξύ αυτών και των δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών της περιοχής
 • Η διάχυση των καλών πρακτικών κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Η ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγουν ή παρέχουν και η αναπτυξιακή στρατηγική των επιχειρήσεων αυτών
 • Η δικτύωση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) με επαγγελματικούς φορείς (επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι κ.λπ.)
 • Η εισαγωγή στην κουλτούρας της συνεργασίας τόσο σε επίπεδο ΚοινΣΕπ όσο και σε επίπεδο φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας στην περιφέρεια, ως βασικό συστατικό τοπικής ανάπτυξης
 • Η ανταλλαγή καλών πρακτικών με φορείς χωρών που είναι έμπειρες ως προς τις δομές και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας
 • Η δικτύωση των  κοινωνικών επιχειρήσεων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Η ανάπτυξη δικτύου και θερμοκοιτίδας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που θα έχει βασικούς σκοπούς να συντονίζει, να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες σχετικά με τη διασφάλιση της επιχειρηματικής λειτουργίας τους