ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: «Το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων».

Ο Νόμος 4019 του 2011 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις αποτελεί το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Στοχεύει στη νομική κατοχύρωση του χώρου της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου 4019/2011, ως φορέας κοινωνικής οικονομίας, θεσμοθετείται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ), που αποτελεί αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό και έχει εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα, ενώ παράλληλα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του νόμου 4019/2011, ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, μπορούν να αναπτυχθούν 3 είδη/κατηγορίες:

 1)      Οι ΚοινΣΕπ Ένταξης προωθούν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (το 40% των εργαζομένων τουλάχιστον θα πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού).

 2)      Οι ΚοινΣΕπ Κοινωνικής Φροντίδας έχουν βασικό σκοπό την παραγωγή και παροχή αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα, με ωφελούμενους άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (όπως παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, άτομα με χρόνιες παθήσεις, πρώην χρήστες ουσιών κ.ά.).

 3)      Οι ΚοινΣΕπ Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού προσανατολίζονται στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των συλλογικών αναγκών, την ενίσχυση της απασχόλησης και τον τοπική & περιφερειακή ανάπτυξη.