ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας, θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, μπορούν να δημιουργηθούν 3 είδη Κοιν.Σ.Επ.:

1)             Οι ΚοινΣΕπ Ένταξης προωθούν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (το 40% των εργαζομένων τουλάχιστον θα πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού).

2)             Οι ΚοινΣΕπ Κοινωνικής Φροντίδας έχουν βασικό σκοπό την παραγωγή και παροχή αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα, με ωφελούμενους άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (όπως παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, άτομα με χρόνιες παθήσεις, πρώην χρήστες ουσιών κ.ά.).

3)             Οι ΚοινΣΕπ Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού προσανατολίζονται στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των συλλογικών αναγκών, την ενίσχυση της απασχόλησης και τον τοπική & περιφερειακή ανάπτυξη.

Γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

–        Mια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη (ή επτά μέλη για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης)

–        Tα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της

–        Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

–        Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης

–        Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες

–        Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν

–        Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι και μέλος της επιχείρησης

–        Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις

–        Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό

–        Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή.

Οικονομικά κίνητρα για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

–        Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή

–        Οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους

–        Οι Κοιν.Σ.Επ. έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας

–        Οι Κοιν.Σ.Επ. εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης του ΟΑΕΔ

–        Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

–        Οι Κοιν.Σ.Επ. δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη της λειτουργίας τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα της Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, του ΟΑΕΔ και άλλων φορέων.

Τι είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

Σύμφωνα τον Ν.4019/2011, συστήνεται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο αποτελείται από δύο επιμέρους μητρώα:

1. το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά: α) οι Κοιν.Σ.Επ. οι οποίες συστήνονται με βάση τον Ν.4019/2011 και  β) οι Κοι.Σ.Π.Ε. του Ν. 2716/1999 και

2. το Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ν.4019/2011 και δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και να εντάσσονται στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 3908/2011.

Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως:

–        5% για το σχηματισμό αποθεματικού

–        έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας

–     το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.