ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η  Εταιρεία «Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας» υποστηρίζει ενεργά την προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Οι σκοποί της Εταιρείας προωθούνται μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων δράσεων και  προγραμμάτων ανάπτυξης καινοτομιών και έργων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, λειτουργεί ως συντονιστής της διαδικασίας σύστασης, υποστήριξης, δημιουργίας, λειτουργίας, διαχείρισης και ανάπτυξης οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ). Επιπρόσθετα, στηρίζει τις οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν.

Βασικός στόχος της Δομής Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, η στήριξη των ατόμων που έχουν αναλάβει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και η δημιουργία επιτυχημένων επιχειρήσεων που θα είναι οικονομικά βιώσιμες, αυτοδύναμες και θα συνεισφέρουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον, αναπτύσσει θερμοκοιτίδα και δίκτυο κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που έχουν βασικούς σκοπούς να συντονίζουν, να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες σχετικά με τη διασφάλιση της επιχειρηματικής λειτουργίας τους, την ανάπτυξη συνεργατικού και ομαδικού «πνεύματος» μεταξύ τους, την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγουν ή παρέχουν και την αναπτυξιακή στρατηγική των επιχειρήσεων αυτών.